Výzva pro podání nabídky - malování

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Malování všech prostor Mateřské školy Meziškolská

 

 

 

Identifikace zadavatele:

 

Název zadavatele : Mateřská škola Meziškolská

IČO zadavatele: 63 83 43 59

DIČ zadavatele :

Sídlo zadavatele : Sartoriova 1/2457, 169 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Mgr. Zdeňka Dohnalová

Kontaktní osoba : Mgr. Z. Dohnalová

Telefon : 737 517 121

E-mail : ms.meziskolska@seznam.cz

 

 

1.       Vymezení předmětu zakázky

 

-          Předmětem této zakázky je výmalba prostor celé mateřské školy

-          Doba a místo plnění předmětu zakázky:

        - doba plnění: začátek července 2017

        - místo plnění: MŠ Meziškolská, Sartoriova 1/2457

Nabídky lze posílat mailem na adresu: ms.meziskolska@seznam.cz.

Termín podání nabídky: 2. 3. 2017 – 17. 3. 2017 do 14 hodin.

 

2.       Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

-          Uchazeč podá svou nabídku vždy na celou část předmětu zakázky.

-          Nabídka bude předložena písemně mailem.

-      Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

-      Prohlídka prostor je možná po telefonické domluvě s kontaktní osobou

 

 

3.       Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

4.       Kritéria a způsob hodnocení nabídek

 

Podané nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle následujících kritérií:

-          cena vč. DPH - 100%

 

 

5.       Závěrečná ustanovení

 

-          Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

-          Zadavatel neúplnou nabídku z účasti na zakázkovém řízení vyřadí.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

-          Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

 

 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2017                                                                                        Mgr. Zdeňka Dohnalová

                                                                                                                           ředitelka MŠ Meziškolská

Další novinky

08.08.2018 Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
Milí rodiče, dne 30.8.2018 v 17.00 hodin se koná v naší MŠ Meziškolská schůzka s rodiči nově přijatých dětí.  Sdělíme Vám vše potřebné a zodpovíme Vaše případné dotazy. Naše priorita: důležitý krok pro dítě - bez ...
 

01.08.2018 Hledáme učitelku
Naše MŠ Meziškolská hledá od 27.8.2018 na HPP kvalifikovanou spolehlivou učitelku, která využije při práci s dětmi svých znalostí, zkušeností a tvořivosti.    Co požadujeme: Pedagogické vzdělání pro MŠ Nástup 27.8.2018...
 

09.05.2018 Výsledky zápisu
Předběžné výsledky zápisu na školní rok 2018/2019 do MŠ Meziškolská před odevzdáním zápisových lístků...
 

06.04.2018 Letní tábor Mariánská 2018
JEŠTĚ POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA!   Všechny informace jsou v přiloženém letáku. Chcete-li přihlásit dítě na tábor, stačí poslat na e-mail ms.meziskolska@seznam.cz jeho jméno, datum narození a kontakty na vás. Obratem obdržíte pot...
 

06.04.2018 Veselá letní školička
Další prázdninová nabídka z naší školky:    ...
 

19.03.2018 Den otevřených dveří
se letos uskuteční ve středu 18. 4. 2018 od 9,30 do 11,30. Vezměte si, prosíme, s sebou přezutí....
 

13.09.2017 Angličtina ve školním roce 2017/18
  Kroužek angličtiny v naší školce probíhá zábavnou a interaktivní formou za využití projektoru a pohybových aktivit, anglických říkanek a písniček. Kroužek vedou lektorky se zahraniční zkušeností s výukou a s aprobací v...
 

07.08.2017 Informační schůzka rodičů
nově přijatých dětí se uskuteční 29. srpna 2017 od 16,00 v budově MŠ Meziškolská....
 

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.