O nás

Zápis

OVĚŘENÍ POŘADÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI VE ZVOLENÝCH MŠ

Na stránce https://www.praha6.cz/ms/ vložte unikátní registrační kód z rozhodnutí o přijetí dítěte (společný pro všechny vaše žádosti), pomocí kterého si zde můžete průběžně kontrolovat pořadí vaší přihlášky v každé školce.

 

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEZIŠKOLSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Obecné informace:

-          Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6, mimo Lysolaje, Nebušice, Řepy.

-          Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol, kam je potřeba je předat v tištěné podobě ke kontrole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

-          Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.

-          Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod.

-          Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol  bude k dispozici k předvyplnění od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz a na webech mateřských škol (odkazy). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

 

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

-          Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a podpisy zákonných zástupců

-          Rodný list dítěte k nahlédnutí

-          Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel ( nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)

 

 

Termíny:

-          2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí v čase 10,00 – 18,00 hodin, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.

-          7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin

-          7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte - pouze přijaté děti

-          9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy

-          Od 9.5.2019 lze  sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz  v jednotlivých mateřských školách,  aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31.8.2019

-          Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

 

 

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

 

1/ Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz  – elektronická verze:

 

            1/ Předvyplnění Žádosti do MŠ

            2/ Zakliknutí příslušných MŠ ( výtisk pro každou MŠ zvlášť )

            3/ Rezervace času pro odevzdání žádosti

            4/ Předvyplněnou Žádost zákonný zástupce vytiskne, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 

            ( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu  za á 30,-Kč)

2/ Webové stránky mateřských škol

            Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz

            Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 

3/ Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3.patře

            Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 

Doporučené možnosti odevzdání žádosti:

a) Osobně

 

-          V rámci elektronického systému  P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz  si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách ( rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase )  osobně dne 2.5.2019

-          Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2.5.2019 v čase 10,00 – 18,00 hodin.

 

-          Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách

 

Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:

-          Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí

-          Zápisový lístek

 

b) Soukromou datovou schránkou

  

-          Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 –23,59 hodin

-          Možnost předvyplnění údajů v systému

-          Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře +  trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel .

-          Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje  unikátní registrační kód

       včetně razítka a podpisu ředitelky.

 

4/ Pořadníky přihlášek

Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz  sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.

 

 

5/ Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte:

-         Dne 9. 5. 2019 v době od 13,00 do 17,00 hod. odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a obdrží Rozhodnutí o přijetí.

-         Vyplní evidenční list

-         Vyplní informovaný souhlas GDPR

-         Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

 

V případě nepřijetí dítěte:

-          Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 ( 30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí .

-          Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení

-          Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHMP.

-          Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.

-          Od 9.5.2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz  sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.

  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

 

Mateřská škola Meziškolská

Sartoriova 2457/1

169 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 63 83 43 59

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

 

Ředitelka Mateřské školy Meziškolská(dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřské škol zřízených Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinnou předškolní docházkou s trvalým pobytem v MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 :     26 míst

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                         50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                           1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2014                                                                                      30 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                                      10 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016                                                                                        5 bodů

                       po    01.09.2016                                                                                       1 bod

 

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2019                         1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku
od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

 

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ,  odevzdávají zákonní zástupci  2. 5. 2019   

v době od 10,00 do 18,00hod.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Po odevzdání Zápisového lístku dne 9.5.2019 v době od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí.

 

Při přijetí dítěte do více MŠ,  zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do  jedné zvolené MŠ. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 1. 3. 2019                                                 Razítko a podpis ředitele školy……………………….…..

Mateřská škola Meziškolská
Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6
Telefon/fax: 242 430 738, Mobil: 737 517 121
E-mail: ms.meziskolska@seznam.cz


Stránky vytvořilo: Zawoko NET s.r.o.